mssdphoto-beyerwedding, 2015-226Stucky Wedding-MSSDPHOTO-252BO6B6014